AMSTELVEEN KAN BETER

Stadspleinregels

Bij alle toegangen tot het Stadsplein staan borden met 'Stadspleinregels'. Meestal vermelden zulke zogenaamde 'APV-borden' op welke artikelen van de Algemene Plaaatselijke Verordening (APV) die regels gebaseerd zijn, maar dat is hier niet het geval. Er staat nog wel steeds een verwijzing naar een pagina op de website van de gemeente Amstelveen, maar die blijkt inmiddels niet meer te bestaan. Op die pagina was het volgende te lezen:

"Het college en de gemeenteraad vinden het belangrijk dat het Stadshart voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast moet het natuurlijk ook veilig zijn. Zo moeten het Stadsplein en de winkelpassages ten alle tijden bereikbaar zijn voor de hulpdiensten en moeten bezoekers en bewoners er onbezorgd kunnen vertoeven. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal 'regels' opgesteld:

- scooters, brommers en snorfietsen zijn verboden op het Stadsplein
- fietsen mag, behalve tijdens markten en evenementen
- skaters moeten met een ieder rekening houden
- er mag geen (geluids) overlast gemaakt worden
- tweewielers mogen alleen gestald worden in rekken en beugels.

Wanneer zij voor ingangen gestald staan kunnen ze verwijderd worden. Hulpdiensten kunnen hierdoor het gebied of winkelpassages niet bereiken waardoor de veiligheid van bewoners en bezoekers in het geding komt. Eigenaren die hun tweewieler op een andere locatie niet in een beugel of rek stallen lopen kans op een boete.

Handhavers van de gemeente en de buurtregisseur zien er op toe dat de regels worden nageleefd. Bij overtreding kunnen zij een officiele waarschuwing geven of boetes opleggen."

Het scooterverbod op het Stadsplein wordt niet gehandhaafd volgens de regels die overal op de APV-borden staan. Volgens het college van burgemeester en wethouders is dit omdat zij heeft gekozen voor de 'bestuurlijke insteek' dat alleen wordt opgetreden tegen (brom)fietsen die hinderlijk of gevaarlijk voor drukke in- en uitgangen geparkeerd staan.

Op de APV-borden staat echter dat scooters, brommers en snorfietsen op het Stadsplein verboden zijn. Overal, dus, zowel rijdend als geparkeerd. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het Stadshart een voetgangersgebied is en dat (snor)scooters daarin altijd lawaaiig, luchtvervuilend, hinderlijk en soms zelfs gevaarlijk zijn. (Snor)scooters rijden nu eenmaal overal waar zij kunnen en ‘mogen’ staan.

In de praktijk blijken ondertussen zelfs (snor)scooters die pal voor winkelingangen staan óók niet worden bekeurd of verwijderd. De werkelijke 'handhaving' wijkt dus af van de 'bestuurlijke insteek' van het gemeentebestuur, en die wijkt weer af van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die immers op dit punt geen misverstand laat bestaan waaróm (snor)scooters in het voetgangersgebied van het Stadshart verboden zijn, namelijk
'ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid' (art. 2.21 APV)
en 'ter voorkoming van hinder voor wandelend en winkelend publiek' (art. 2.22 APV). Kijkt u maar:

Artikel 2.21 Overlast van fiets of bromfiets
1. Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen e.d. onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.
2. Het is verboden fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren op de weg te laten staan.

Artikel 2.22 Overlast van (brom-/snor)fiets op pleinen, markt- en kermisterreinen e.d.
1. In deze bepaling wordt verstaan onder een snorfiets: een bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister of het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km/h.
2. Het is verboden zich met een fiets te bevinden op de door het college aangewezen wegen en terreinen waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt.
3. Het is verboden zich met een brom-/snorfiets te bevinden op de door het college aangewezen wegen en terreinen, waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt en door het college daartoe aangewezen plaatsen ter voorkoming van hinder voor wandelend en winkelend publiek.
4.Het college is bevoegd de aanwijzing te beperken tot bepaalde dagen en/of uren.

http://amstelveen.nl/stadspleinregels  (Deze link werkt niet meer.)

www.amstelveenkanbeter.nl